Публічна інформація
Додаток 1
до Національного положення (стандарту) бухгалтерського обліку в державному секторі 101 «Подання фінансової звітності»

КОДИ

Дата (рік, місяць, число)
2018
10
01
Установа
Середня загальноосвітня школа №40 м.Львова
за ЄДРПОУ
22350290
Територія
Залізничний
за КОАТУУ
4610136300
Організаційно-правова форма господарювання
Комунальна організація (установа, заклад)
за КОПФГ
430
Орган державного управління

за КОДУ

Вид економічної діяльності
Загальна середня освіта
за КВЕД
85.31
Одиниця виміру: грн
Періодичність:  квартальна

БАЛАНС
на  01  жовтня 2018 рокуФорма №1-дс
АКТИВ
Код рядка
На початок звітного періоду
На кінець звітного періоду
1
2
3
4
І. НЕФІНАНСОВІ АКТИВИ
Основні засоби:
1000
-
15 670 917
первісна вартість
1001
-
18 301 387
знос
1002
-
2 630 470
Інвестиційна нерухомість:
1010
-
-
первісна вартість
1011
-
-
знос
1012
-
-
Нематеріальні активи:
1020
-
1 996
первісна вартість
1021
-
7 981
накопичена амортизація
1022
-
5 985
Незавершені капітальні інвестиції
1030
-
-
Довгострокові біологічні активи:
1040
-
-
первісна вартість
1041
-
-
знос
1042
-
-
Запаси
1050
-
22 565
Виробництво
1060
-
-
Поточні біологічні активи
1090
-
-
Усього за розділом І
1095
-
15 695 478
ІІ. ФІНАНСОВІ АКТИВИ
Довгострокова дебіторська заборгованість
1100
-
-
Довгострокові фінансові інвестиції
1110
-
-
цінні папери, крім акцій
1111
-
-
акції та інші форми участі в капіталі
1112
-
-
Поточна дебіторська заборгованість:за розрахунками з бюджетом
1120
-
-
за розрахунками за товари, роботи, послуги
1125
-
-
за наданими кредитами
1130
-
-
за виданими авансами
1135
-
-
за розрахунками із соціального страхування
1140
-
-
за внутрішніми розрахунками
1145
-
-
інша поточна дебіторська заборгованість
1150
-
-
Поточні фінансові інвестиції
1155
-
-
Грошові кошти та їх еквіваленти  розпорядників бюджетних коштів та державних цільових фондів у:національній валюті, у тому числі в:
1160
-
282
касі
1161
-
-
казначействі
1162
-
282
установах банків
1163
-
-
іноземній валюті
1165
-
-
Кошти бюджетів та інших клієнтів на:єдиному казначейському рахунку
1170
-
-
рахунках в установах банків, у тому числі:
1175
-
-
в національній валюті
1176
-
-
в іноземній валюті
1177
-
-
Інші фінансові активи
1180
-
-
Усього за розділом ІІ
1195
-
282
ІІІ. ВИТРАТИ МАЙБУТНІХ ПЕРІОДІВ
1200
-
-
БАЛАНС
1300
-
15 695 760
ПАСИВ
Код рядка
На початок звітного періоду
На кінець звітного періоду

1
2
3
4

І. ВЛАСНИЙ КАПІТАЛ ТА ФІНАНСОВИЙ РЕЗУЛЬТАТ

Внесений капітал
1400
-
15 670 917

Капітал у дооцінках
1410
-
-

Фінансовий результат
1420
-
-789 033

Капітал у підприємствах
1430
-
-

Резерви
1440
-
-

Цільове фінансування
1450
-
-

Усього за розділом І
1495
-
14 881 884

II. ЗОБОВ'ЯЗАННЯ

Довгострокові зобов’язання:
за цінними паперами
1500
-
-

за кредитами
1510
-
-

інші довгострокові зобов’язання
1520
-
-

Поточна заборгованість за довгостроковими зобов’язаннями
1530
-
-

Поточні зобов’язання:
за платежами до бюджету
1540
-
-

за розрахунками за товари, роботи, послуги
1545
-
-

за кредитами
1550
-
-

за одержаними авансами
1555
-
-

за розрахунками з оплати праці
1560
-
667 514

за розрахунками із соціального страхування
1565
-
146 362

за внутрішніми розрахунками
1570
-
-

інші поточні зобов’язання, з них:
1575
-
-

за цінними паперами
1576
-
-

Усього за розділом ІІ
1595
-
813 876

ІІІ. ЗАБЕЗПЕЧЕННЯ
1600
-
-

ІV. ДОХОДИ МАЙБУТНІХ ПЕРІОДІВ
1700
-
-

БАЛАНС
1800
-
15 695 760Керівник (посадова особа)

ПЕНЦАК ГЄ


Головний бухгалтер (спеціаліст,               
на якого покладено виконання                             
обов’язків бухгалтерської служби)

МЕЛЬНИК ОІ


Облік використання доброчинних батьківських внесків за вересень-жовтень 2018 р.

Клас
Використано
Примітка
1600 грн–Акт № 15
Виготовлено шафи для навчальних посібників 6шт. (вартість матеріалу і роботи за одну шафу 800 грн.)
1600 грн–Акт № 15
1600 грн.-Акт№15
858 грн.-Акт №16
Придбано канцтоварів
840 грн.-Акт№17
Придбано:
 медикаменти - 300 грн.;
серцевина до замка – 130 грн.;
сифон (ремонт санвузла) – 150 грн.;
бензин для бензопили (обрізання гілля дерев) – 70 грн.;
комплектуючі до ремонту комп.столу – 90грн.
лампочки (20шт.) – 100 грн.

Батьківським комітетом було придбано і поставлено на облік миючі засоби на загальну суму – 4000 грн. ( рідке мило, дизенфікуючі засоби, туалетний папір)


Кошторис на 2017 рік


ЗАТВЕРДЖЕНО
Наказ Міністерства фінансів України
28 січня 2002 року № 57 (у редакції наказу Міністерства фінансів України від 04 12.2015 №1118)
Затверджений у сумі Вісім мільйонів сто двадцять три тисячі
сто сімдесят чотири гри. 00 коп. - 8 123 174.00 гри.
(сума літерами і цифрами)
В.о. начальника відділу освіти Залізничного району
ГЯ. Синицька
05,01.2017р.

       КОШТОРИС на 2017 рік
22350290 Середня загальноосвітня школа №40
(код за ЄДРПОУ та найменування бюджетної установи)
м.Львів

Вид бюджету місцевий
код та назва відомчої класифікації видатків та кредитування 10 Орган з питань освіти і науки, молоді та спорту
код та назва програмної класифікації видатків та кредитування державного бюджету
(код та назва програмної класифікації видатків та кредитування місцевих бюджетів (код та назва Типової програмної класифікації видатків
та кредитування місцевих бюджетів / Тимчасової класифікації видатків та кредитування .для бюджетів місцевого самоврядування, які не
застосовують програмно-цільового методу) 1011020 " Надання загальної  середньої освіти загальноосвітніми навчальними закладами ( в т.ч. школою-дитячнм садком,нтернатом при школі), спеціалізованими школами, ліцеями, гімназіями, колегіумами’


Найменування
Код

Усього на рік
Загальний фонд
Спеціальний
фонд
1
2
3
4
НАДХОДЖЕННЯ усього
X
8 122 574.00
600.00
Надходження коштів із загального фонду бюджету
X
8 122 574.00

ВИДАТКИ ТА НАДАННЯ КРЕДИТІВ - усього
X
8 122 574.00
600.00
Поточні видатки
2000
8 122 574.00
600.00
Оплата праці і нарахування на заробітну плату
2100
6 562 513.00

Використання товарів і послуг
2200
1 559 411.00
500.00
Предмети, матеріали, обладнання та інвентар
2210
76 200.00
500.00
Медикаменти та перев’язувальні матеріали
2220
600.00

Продукти харчування
2230
613 956.00

Оплата послуг (крім комунальних)
2240
90 512.00

Оплата комунальних послуг та енергоносіїв
2270
777 043.00

Оплата теплопостачання
2271
666 750.00

Оплата водопостачання і водовідведення
2272
34 910.00

Оплата електроенергії
2273
75 383.00

Дослідження і розробки, окремі заходи по реалізації державних (регіональних) програм
2280
1 100.00

Окремі заходи по реалізації державних (регіональних/програм, не віднесеш до   заходів розвитку.

2282

1 100.00

Інші виплати населенню

2730
650.00

інші поточні видатки

2000


100.002016-2017 н. р.

Зміцнення матеріально-технічної бази школи
 за кошти батьків у 2016-2017 н. р.

Клас
Сума
Акти

3950
Акт липень 2017 (3950 грн. )
Плитка
16
3000
Акт липень 2017 (3000 грн. )
Плитка
4350
Акт липень 2017 (4350 грн. )
Плитка
2175
Акт листоп 2016  (2175 грн. )
Плитка
4000
Акт січень 2017. (4000 грн. )
Плитка
4253
Акт липень 2017 (4235 грн. )
Плитка

ЗА
1300
Акт липень 2017 (1300 грн. )
Плитка
ЗБ
-


ЗВ
1950
Акт липень 2017 (1950 грн. )
Плитка
ЗГ
3525
Акт липень 2017 (3525 грн. )
Плитка
3975
Акт листоп 2016  (1950 грн. з 4б,4В)
Акт липень 2017 (2025 грн. )
4050
Акт листоп 2016   (2250 грн. з 4А,4В)
Акт липень 2017 (1800 грн. )
3050
Акт листоп 2016  (1950 грн. з 4б,4А)
Акт липень 2017 (1100 грн. )
Всього
39 560

27235(плитка)

-


1450
Акт лютий 2017  (1450 грн. з 6б,5Ґ)

4200
Акт липень 2017 4200 грн. )
Плитка
2175
Акт лютий 2017 (1050 грн. з5б,6Б)
Акт липень 2017 (1125 грн. )
2650
Акт вересень 2017 (1650 грн.)
Акт серпень 2017 (1000 грн.).
1200
Акт лютий 2017  (1200 грн. з 5б,5Г)

2750
Акт липень 2017 (2750 грн. )
Плитка
7 А
1950
Акт квітень 2017 (1984 грн.)

3325
Акт .червень 2017 (3325 грн.)

2650
Акт вересень+ листопад 2017 (1700+600 грн.)
Акт серпень 2017 (350 грн.)
3000
Акт лютий, вересен 2017  (3021 грн.)

2425
Акт вересень 2016 (1425 грн.)
Акт серпень 2017 р.  (1000 грн.)
9 А
3500
Акт, жовтень 2016 (2000 грн.)
Акт серпень 2017 р.  (1500 грн.)
2500
Акт січень 2017 (1000 грн.)
Акт серпень 2017 р. (1500 грн.)
10 А
4350
Акт червень 2017 (4350 грн.)

11А
2400
Акт, січень 2017 (2400 грн. )

Всього
40525


Разом
80085
Звіт про зміцнення матеріально-технічної бази класу за кошти

 батьків у 2016-2017 н.р

(інформація надана батьківськими комітетами класів)

Клас,голова
батьківського
комітету
Сума
коштів
Зміцнення матеріально-технічної бази школи, перелік виконаних робіт
1-А Чорній С.Б.
3630 грн.
Шкільна дошка, комплектуючі до комп’ютера.
1-Б Бірюков О.Є.
9500 грн.
Комп’ютер, телевізор, дошка.
1-В. Хомик У.В.
4239грн
Комплектуючі до комп’ютера,горщики для квітів,канцтовари багатофункціональний принтерна паралель класів),новорічні прикраси
2-А Половінко М.І.
500грн
Матеріали для лакування підлоги (лак+валик)
2-Б Баб’як М.О.
3930грн
Принтер,картридж,кабель для комп’ютера, ел. лампи, побутова хімія.
2-В Шидлик Х.В.
3000 грн.
Лакування підлоги, тюль для вікон,тумби для таблиці,фарбування дверей та батереї.
3-А Чорній С.Б.
11000грн.
Шкільна дошка, заміна кришок парт, сидінь і спинок крісел
3-Б Нестерович І.Я.
7500 грн.
Придбання телевізора
3-В Жук Г.О.
2800грн
Встановлення дошки, освітлення над дошкою, встановлення полиця під дошкою, обшивка дверей вагонкою, заміна замка до дверей, аптечка, заміна включателів
3-Г Малицька О.С.
8400 грн.
Телевізор, системний блок, полиці, штори, принтер, клавіатура, мишка до комп’ютера, карнизи.
4-А Шелеп Н.В.
1060 грн.
Канцтовари, хімчистка килима, лакування підлоги, миючі засоби, питна вода.
4-Б Пукшин Н.І.
1110 грн.
Миючі засоби, канцтовари, вода питна, лакування підлоги.
4-В Пилипець Л.В.
1410 грн.
Лакування підлоги, хімчистка килима, горщики для вазонів, канцтовари, миючі засоби, питна вода.
5-А
8820 грн.
Ремонт парт (заміна кришок,фарбування ніжок), ремонт кабінету, лакування паркету.
5-Б КухтоН.
9978 грн.
Шафи для одягу, фарба+пензлик, лак та лакування паркету, фарбування ніжок парт, горщики для вазонів.
5-В Юзич Л.П.
750 грн.
Ключі, канцтовари,фотографії на стенд, дюбеля для вішаків.
5-Г Паньків Л.С.
500 грн.
Лакування паркету
6-А Лев Л.
11755грн.
Комп’ютер, фарба, лак, пензлики, лакування та фарбування, ключ до класу та заміна замка, парти та вчительський стіл

Клас, голова
батьківського
комітету
Сума
коштів
Зміцнення матеріально-технічної бази школи, перелік виконаних робіт
6-Б Кочергіна І.Г.
9000 грн.
Встановлення панелі і подіуму в класі, з'аміна кришки на робочий стіл вчителя.
6-В Іваницька X.
2200 грн.
Прибирання , придбання тюлі на вікна, ремонт шафи
7-А Остафійчук Я.М.
3000 грн.
Циклювання + лакування паркету,ремонт стільців і парт.
7-Б Клипач
3880 грн.
Придбання та встановлення дошки , канцтовари.
8-А Бобеляк Н.Р.
7820 грн.
Заміна кришок і стільців, ремонт шафи, канцтовари,| господарські товари( лак , уайспирит, розчинник, валик)
8-Б Гембара О.В.
8900
Ремонт класу , придбання стендів.
8-В Малицька О.С.
5000 грн.
Ремонт принтера , вчительський стіл, лакування підлоги.
9-А Моцюк Н.І.
7200
Штори, побілка класу, циклювання підлоги, стіл, реставрація дверей.
9-Б Дутко Г.В.
1410 грн.
Лакування підлоги ( лак,валик,пензлик), .ремонт парт, Стенд
 «Мала Батьківщина», карта Львівщини,заміна ламп.
10-А
Слободянюк О.В.
840 грн
Оновлення стендів , господарські товари, канцелярські товари
11-А Чорній С.Б.
865 грн
Канцтовари, лакування паркету, колонки до комп’ютера.
Батьківські комітети класів забезпечували протягом року потреби школи в миючих засобах для підтримання належного санітарно-гігієнічного режиму в школі.

Розрахунок витрат батьківських коштів на придбання миючих засобів
 на 2016-2017 н.р.
Розрахунок витрат миючих засобів на тиждень - місяць
Обєкти прибирання
Туалетний папір (тиждень)
Мило (місяць)
Миючі, дезінфікуючі засоби
(місяць)
Витрати (орієнтовна ціна)
Туалетні приміщення, 1поверх
Туалетне приміщення для дівчат 4шт.
Туалетні приміщення для хлопців 4 шт.
Туалетні приміщення для дорослих 2шт.
Всього:
на тиждень-10шт.  
на місяць- 40 шт.
Мило тверде
 5 шт.,
мило рідке-
1 літра
Засіб для унітазів –
1 шт.,
чистячий порошок –
1 шт.,
білизна - 2 банки
Папір – 3.25* 40 = 140 грн
Мило тверде  – 4*5=20грн
Мило рідке– 14 грн.
Рідн.для ун. – 22 грн
Чист.зас.- 12грн.
Білизна 4,50*2=9грн.
Всього 217 грн.
Туалетні приміщення, 2поверх
Туалетне приміщення для дівчат 4шт.
Туалетні приміщення для хлопців 4 шт.
Туалетні приміщення для дорослих 2шт.
Всього:
на тиждень-10шт.  
на місяць- 40 шт.
Мило тверде 5 шт.,
мило рідке-
1 літра
Засіб для унітазів - 1 шт., чистячий порошок 1 шт., білизна 2 банки
Папір – 3.25* 40 = 140 грн
Мило тверде  – 4*5=20грн
Мило рідке– 14 грн.
Рідн.для ун. – 22 грн
Чист.зас.- 12грн.
Білизна 4,50*2=9грн.
Всього 217 грн.
Туалетні приміщення, 3поверх
Туалетне приміщення для дівчат 3шт.
Туалетні приміщення для хлопців 3 шт.
Туалетні приміщення для дорослих 1шт.
Всього:
на тиждень-7шт.  
на місяць- 28 шт.
Мило тверде 5 шт.,
мило рідке-
1 літра
Засіб для унітазів - 1 шт., чистячий порошок 1 шт., білизна 2 банки
Папір – 3.25* 28 = 91 грн
Мило тверде  – 4*5=20грн
Мило рідке– 14 грн.
Рідн.для ун. – 22 грн
Чист.зас.- 12грн.
Білизна 4,50*2=9грн.
Всього 168 грн.
Туалетні приміщення, 4поверх
Туалетне приміщення для дівчат 3шт.
Туалетні приміщення для хлопців 3 шт.
Туалетні приміщення для дорослих 1шт.
Всього:
на тиждень-7шт.  
на місяць- 28 шт.
Мило тверде 5 шт.,
мило рідке-
1 літра
Засіб для унітазів - 1 шт., чистячий порошок 1 шт., білизна 2 банки
Папір – 3.25* 28= 91 грн
Мило тверде  – 4*5=20грн
Мило рідке– 14 грн.
Рідн.для ун. – 22 грн
Чист.зас.- 12грн.
Білизна 4,50*2=9грн.
Всього 168 грн.
Туалетні приміщення, біля спортзалу

Всього:
на тиждень-2шт.  
на місяць- 8 шт.
Мило тверде 2шт.,
мило рідке-
0,5 літра
Засіб для унітазів –
1 шт.,
чистячий порошок –
1 шт.,
білизна 1 банка
рідина для миття підлоги 1 шт.
Папір – 3.25* 8 = 26 грн
Мило тверде  – 4*2=8грн
Мило рідке– 7 грн.
Рідн.для ун. – 22 грн
Чист.зас.- 12грн.
Білизна 4,50*2=9грн.
Рід. для миття підл. 12 грн.
Всього 96грн.
Їдальня

Мило тверде 5 шт.,
мило рідке-
1 літра
чистячий порошок 2 шт.,
білизна 4 банки,
рідина для миття підлоги 1 шт.
Мило – 20грн.
Білизна 4,50*4=18грн
рідина для миття підлоги 12 грн.
чист.порош. 2*12=24грн.
Всього 74 грн.
Всього на місяць
136 шт.
Мило тверде 27 шт.,
Мило рідке-
5,5 літра
Засіб для унітазів - 5 шт., чистячий порошок – 8 шт.,
білизна 13 банок
рідина для миття підлоги 2 шт.

Всього на місяць 940 грн.
Всього на місяць за 4 тижні витрачається – 940грн.

Інформація про використання бюджетних 
коштів по СЗШ№40 за 2017р.

2017 р.
2210
місяць
Найменування
кількість
сума
лютий
Покриття для підлоги
10м. кв.
1291,80
березень
Будівельні матеріали
6
541,00
березень
Господарські товари
11
459,00
липень
Відро
10
250,00
липень
Совок для сміття
10
140,00
липень
Господарські товари
17
245,00
липень
Болт
200
200,00
липень
Лак
2
160,00
липень
Пензель
1
8,00
липень
Випускна документація

255,84
липень
Мастика
50
3250,00
липень
ДСП ламіноване
14,49м.кв.
1875,12
серпень
Антихлор
4
1200,00
серпень
Дотягувач
2
3152,00
серпень
Профіль з'єднувальний
15
6846,00   
серпень
Фарби
28
4752,00
серпень
Шкільна документація

3987,00
вересень
Цемент
650кг
1950,00
вересень
Гіпси
250кг
3000,00
вересень
Клей для плитки
500кг
2500,00
вересень
Плитка
190м.кв.
18810,00
вересень
Фуга для плитки
100кг
3300,00
вересень
Пісок
Зм.куб.
600,00
жовтень
Туалетний папір
344
1369,12

Всього

60141,88
2240
травень
Вимірювання опору та заземлення

750,00
липень
Повірка теплолічильника

1931,70
липень
Доставка та видача документів про освіту

564,58
вересень
Зняття та видалення аварійних дерев

6740,83
вересень
Поточний ремонт із з заміною дверних блоків

49989,60
жовтень
Поточний ремонт системи водопостачання

1952,00

                Всього

61928,71

Звіт про спонсорську допомогу надану
орендарями за 2016 – 2017 н.р.

Відповідно до договорів про надання послуг та з метою покращення матеріальної бази школи орендарями була надана спонсорська допомога у натуральній формі:
1.    ДЮСШ ФК Львів ( за листопад-лютий  на суму 1600 грн.),
2.    ГО «Діада Н» ( за листопад - травень на суму 1400 грн.),
3.    ГО Федерація бойових єдиноборств (за вересень - травень на суму 2100 грн.)
     Придбані матеріальні цінності поставлені на облік АКТ№1, АКТ №2, АКТ№3   
                                              
№ з/п
Назва
Одиниця
Вартість одиниці
Сума,грн
1.
Папір офісний «Маестро»
16шт.
106грн
1700грн
2.
Папір ксероксний «Колібрі»
3 шт.
250 грн.
750 грн.
3.
Грамоти і подяки
100шт.
3грн
300грн
4.
Модем ТР- LINK TD-8816
1 шт.
500 грн.
500 грн.
5
Файли
7шт.
50грн
350грн
6
Фарба водоемульсійна (10л)
3 шт..
300 грн.
900 грн.
7.
Фарба водоемульсійна (5л)
1 шт.
150 грн.
150 грн.
8
Грунтівка (10л)
1 шт.
150 грн.
150 грн.
9
Барвники для водоемульсійної фарби  
12 шт
25 грн.
300 грн.
  
Загальна сума 5100 грн.

2017-2018 н. р.

Облік використання доброчинних батьківських внесків
1-4 кл. у 2017-2018 н.р.

Клас
Використано
Примітка

Акт №1- 7400 грн.
1000 грн. –Акт №1

оплачено установку плитки на 1 поверсі
2250грн. –Акт№1
оплачено установку плитки на 1 поверсі
1350 грн.-Акт№1
оплачено установку плитки на 1 поверсі
1500 грн.-Акт №1
оплачено установку плитки на 1 поверсі
1300 грн. –Акт №1
оплачено установку плитки на 1 поверсі

Акт №2 – 5000 грн.
1200 грн.- Акт №2

оплата ремонтних робіт входу в школу,
придбання вагонки для облаштування  входу в школу, виготовлення стендів, придбання комплектуючих для ремонту стільців в актовому залі

1800 грн.  -Акт№2
2000 грн. Акт №23-В
3-Б


4-БАкт №7- 8525 грн.
2110 грн.
1650 грн.
750 грн.
1650 грн.
500 грн.
1150 грн.
725 грн.

Акт № 11- 3870 грн.

Акт № 12 -1000 грн.

Акт № 13 -2575 грн.Придбано:
1.Мікшерний пульт для звукової апаратури-7553 грн.,
2.З’єднувальний кабель до звукових колонок 2 шт.по 25 м - 900 грн.
3. Кабель «GEWA»- 93 грн.обладнання природничого майданчика: дошки для десяти лавочок - 1840 грн., зварювальні роботи, порізка труб - 900 грн., використання машини з люлькою для фарбування висотоміра-250 грн.;
ремонт бензокоси - 300 грн., жилка -100 грн., бензин - 100 грн.;
прочистка каналізації - 150 грн.;
ремонт замка в туалеті - 72 грн., ніжка-фіксатор до дверей - 78 грн.
навісні замки (2 шт.) - 80 грн.Грунт для дослідницького майданчика початкової школи


встановлення радіовузла в школі: підсилювач радіовузла - 2000 грн., робота по облаштуванню - 500 грн., розетка -75 грн.Примітка: всі Акти складені та підписані головами батьківських комітетів класів

Облік використання доброчинних батьківських внесків 
5-11 кл. у 2017-2018 н.р.Облік використання доброчинних батьківських внесків  5-11 кл.
                                    у 2017-2018 н.р.

Клас
Здано
Використано
Залишилося

3000 грн
3000грн –акт№14

3000грн

2700 грн
2700грн–акт№14
2700 грн

1500 грн
1500грн–акт№14
1500 грн

1650 грн
1650грн –акт№14
1650 грн

1060 грн
1060грн–акт№14
1060 грн

1460 грн
2770 грн
1460 грн–акт№12
2770 грн –акт№14
4230 грн

2000 грн
2000 грн–акт№14
2000 грн

2000 грн
2000 грн–акт№14
2000 грн

1800 грн
1800 грн–акт№14
1800 грн

2850 грн
200 грн
3050 грн–акт№14
3050 грн

2250 грн
2250 грн–акт№5
2250 грн

1275 грн
1000 грн
1275 грн–акт№5
1000 грн – акт №14
2275 грн

1350 грн
600 грн
900 грн
720 грн
1350 грн -  Акт №4
600 грн-акт №8
900 грн – акт№10
720 грн -  акт №14
3570 грн

1500 грн
1200 грн
550 грн
1500 грн - акт №4
 1200 грн-акт №8
550 грн -  акт №10
3250 грн

1275 грн
1050 грн
1000 грн
1275 грн -  Акт №4
1050 грн-акт №10
1000 грн -акт№14
3325 грн
10А

1500 грн
1500 грн-акт №9
1600 грн – акт №14
3100 грн
10 Б

1950 грн
450 грн.
1950грн - акт №6
  450грн.-  акт №14
2350 грн
11А

4950 грн
4950 грн–Акт №3
4950 грн
Всього

47660 грн
48110грн

Примітка: всі Акти складені членами батьківських комітетів класів.


Звіт про спонсорську допомогу надану
орендарями за 2017– 2018 н.р.

Відповідно до договорів про надання послуг та з метою покращення матеріальної бази школи орендарями була надана спонсорська допомога у натуральній формі:
1.    ГО «Діада Н» ( за вересень - жовтень на суму 400 грн.),
2.    ГО Федерація бойових єдиноборств (за вересень - жовтень на 600 грн.)

     Придбані матеріальні цінності поставлені на облік згідно АКТу№1

№ з/п
Назва
Одиниця
Вартість одиниці
Сума,грн
1.
Папір офісний «Маестро»
5шт.
120 грн
600грн
2.
Замок дверний
1 шт.
200 грн.
200 грн.
3.
Гігрометри
2 шт.
100 грн
200грн
Загальна сума 1000 грн.Відповідно до договорів про надання послуг орендарями школі була надана спонсорська допомога, зокрема: 
ГО «Діада Н»( за листопад - грудень - 600 грн), 
ГО Федерація бойових єдиноборств (за листопад - грудень – 600 грн), 
ДЮСШ ФК «Львів»  (за листопад – грудень  – 800 грн). 
На загальну суму 2000 грн.
З них проплачено послуги на суму 1000 грн. зокрема:
1.Для виготовлення стола було проведено: порізку ДСП плити ,личкування крайкою PCV прямолінійною та криволінійною - шириною 22/23мм, виготовлення криволінійних деталей . Загальна сума послуг становила  400грн.
2.Проведено обробку деревяних конструкцій при вході в школу вогнезахисним засобом на суму 600грн.
Одержано матеріальні цінності на суму 1000 грн
                                                      
№ з/п
Назва
Одиниця
Вартість одиниці
Сума,грн
1.
Меблева фурнітура: фурнітура крайкаABS, болти, шурупи, конфірмати, ніжки регулювальні


200грн
2
Табелі
833
0,96 грн
800 грн


Відповідно до договорів про надання послуг орендарями школі була надана спонсорська допомога з врахуванням канікулярного періоду, зокрема: 
ГО «Діада Н»   ( за січень 150грн),
ГО Федерація бойових єдиноборств  (за січень 200грн)
ДЮСШ  ФК «Львів»  (за січень  – 200грн)
на загальну суму 550 грн.
Спонсорська допомога була надана матеріальними цінностями на суму 550 грн.
                                                      
№ з/п
Назва
Одиниця
Вартість одиниці
Сума,грн
1.
Килимове покриття (1,70*2,50)
1

430грн
2
Файли
2 уп.
60грн.
120 грн


    Відповідно до договорів про надання послуг орендарями школи за лютий-березень 2018 р. була надана спонсорська допомога, зокрема: ГО «Діада Н»( за лютий -березень 600грн), ГО Федерація бойових єдиноборств (за лютий -березень – 600грн), ДЮСШ ФК «Львів»  (лютий -березень – 800грн). На загальну суму 2000 грн.

Даними коштами було оплачена послуга за оцінку технічного стану і утилізацію технічних засобів ПП «Екотех -Україна» згідно договору №18/14р .   

 Відповідно до договорів про надання послуг орендарями школи за квітень -травень 2018 р. була надана спонсорська допомога, зокрема: ГО «Діада Н»( за квітень -травень 600грн), ГО Федерація бойових єдиноборств (за квітень -травень– 600грн.
За дані кошти було придбано:                                                     
№ з/п
Назва
Одиниця
Вартість одиниці
Сума,грн
1.
Барометр
1шт.

500 грн.
2
Термометр
2шт.
40/60 грн.
100 грн.
3
Фарба
(синя 3л.,червона 2л.,зелена 3л.)
8 л.
75
600
Загальна сума придбаних матеріальних цінностей 1200грн.                                                  Охоронні послуги здійснюються за кошти батьків

         З вересня 2017 року охорона в школі здійснюється фірмою Приватним юридичним охоронним підприємством "Щит Галичини"

     Згідно договору охорона здійснюється з 8:00 до 16:00 - 8 годин на добу, вартість однієї людино-години - 40 грн. ( 320 грн. за день). Оплата здійснюється відповідно до акту наданих послуг через банк.
Розрахунок витрат на придбання миючих засобів
 на 2017-2018 н.р.
Розрахунок витрат миючих засобів на тиждень - місяць
Обєкти прибирання
Туалетний папір (тиждень)
Мило (місяць)
Миючі, дезінфікуючі засоби
(місяць)
Витрати (орієнтовна ціна)
Туалетні приміщення, 1поверх
Туалетне приміщення для дівчат 4шт.
Туалетні приміщення для хлопців 4 шт.
Туалетні приміщення для дорослих 2шт.
Всього:
на тиждень-10шт.  
на місяць- 40 шт.
Мило тверде
 5 шт.,
мило рідке-
1 літра
Засіб для унітазів –
1 шт.,
чистячий порошок –
1 шт.,
білизна - 2 банки
Папір – 3.25* 40 = 140 грн
Мило тверде  – 4*5=20грн
Мило рідке– 14 грн.
Рідн.для ун. – 22 грн
Чист.зас.- 12грн.
Білизна 4,50*2=9грн.
Всього 217 грн.
Туалетні приміщення, 2поверх
Туалетне приміщення для дівчат 4шт.
Туалетні приміщення для хлопців 4 шт.
Туалетні приміщення для дорослих 2шт.
Всього:
на тиждень-10шт.  
на місяць- 40 шт.
Мило тверде 5 шт.,
мило рідке-
1 літра
Засіб для унітазів - 1 шт., чистячий порошок 1 шт., білизна 2 банки
Папір – 3.25* 40 = 140 грн
Мило тверде  – 4*5=20грн
Мило рідке– 14 грн.
Рідн.для ун. – 22 грн
Чист.зас.- 12грн.
Білизна 4,50*2=9грн.
Всього 217 грн.
Туалетні приміщення, 3поверх
Туалетне приміщення для дівчат 3шт.
Туалетні приміщення для хлопців 3 шт.
Туалетні приміщення для дорослих 1шт.
Всього:
на тиждень-7шт.  
на місяць- 28 шт.
Мило тверде 5 шт.,
мило рідке-
1 літра
Засіб для унітазів - 1 шт., чистячий порошок 1 шт., білизна 2 банки
Папір – 3.25* 28 = 91 грн
Мило тверде  – 4*5=20грн
Мило рідке– 14 грн.
Рідн.для ун. – 22 грн
Чист.зас.- 12грн.
Білизна 4,50*2=9грн.
Всього 168 грн.
Туалетні приміщення, 4поверх
Туалетне приміщення для дівчат 3шт.
Туалетні приміщення для хлопців 3 шт.
Туалетні приміщення для дорослих 1шт.
Всього:
на тиждень-7шт.  
на місяць- 28 шт.
Мило тверде 5 шт.,
мило рідке-
1 літра
Засіб для унітазів - 1 шт., чистячий порошок 1 шт., білизна 2 банки
Папір – 3.25* 28= 91 грн
Мило тверде  – 4*5=20грн
Мило рідке– 14 грн.
Рідн.для ун. – 22 грн
Чист.зас.- 12грн.
Білизна 4,50*2=9грн.
Всього 168 грн.
Туалетні приміщення, біля спортзалу

Всього:
на тиждень-2шт.  
на місяць- 8 шт.
Мило тверде 2шт.,
мило рідке-
0,5 літра
Засіб для унітазів –
1 шт.,
чистячий порошок –
1 шт.,
білизна 1 банка
рідина для миття підлоги 1 шт.
Папір – 3.25* 8 = 26 грн
Мило тверде  – 4*2=8грн
Мило рідке– 7 грн.
Рідн.для ун. – 22 грн
Чист.зас.- 12грн.
Білизна 4,50*2=9грн.
Рід. для миття підл. 12 грн.
Всього 96грн.
Їдальня

Мило тверде 5 шт.,
мило рідке-
1 літра
чистячий порошок 2 шт.,
білизна 4 банки,
рідина для миття підлоги 1 шт.
Мило – 20грн.
Білизна 4,50*4=18грн
рідина для миття підлоги 12 грн.
чист.порош. 2*12=24грн.
Всього 74 грн.
Всього на місяць
136 шт.
Мило тверде 27 шт.,
Мило рідке-
5,5 літра
Засіб для унітазів - 5 шт., чистячий порошок – 8 шт.,
білизна 13 банок
рідина для миття підлоги 2 шт.

Всього на місяць 940 грн.
Всього на місяць за 4 тижні витрачається – 940грн.


Кошторис на 2018 рік


ЗАТВЕРДЖЕНО
Наказ Міністерства фінансів України
28 січня 2002 року № 57 (у редакції наказу Міністерства фінансів України від 04 12.2015 №1118)
Затверджений у сумі Вісім мільйонів сто двадцять три тисячі
сто сімдесят чотири гри. 00 коп. - 8 123 174.00 гри.
(сума літерами і цифрами)
В.о. начальника відділу освіти Залізничного району
ГЯ. Синицька
16,01.2017р.

       КОШТОРИС на 2018 рік
22350290 Середня загальноосвітня школа №40
(код за ЄДРПОУ та найменування бюджетної установи)
м.Львів

Вид бюджету місцевий

Кошторис на 2018 рік

ЗВІТ про надходження та використання коштів загального фонду за ІІ квартал 2018 рокуОбік 1-4 класів, 5-11 класів використання батьківських 

доброчинних внесків.

Облаштовано плитку у вестибюлі (акт№14).

батьк. ком.1А- класу-1200 грн.
батьк.ком 1 Бкласу- 900 грн.
батьк.ком 1 Вкласу-1800грн.
батьк.ком 2 Вкласу-1500 грн.
батьк.ком 3Акласу-2000грн.
батьк.ком  3 Б класу-3250грн.
батьк.ком  5А  класу-3000грн.
батьк.ком  5Б класу-2700грн.
батьк.ком  5В класу-1500грн.
батьк.ком  6А класу-1650грн.
батьк.ком  6Б класу-1060грн.
батьк.ком  6В класу-3320 грн.
батьк.ком 10Б класу-450 грн.
батьк.ком  6Г класу-2000грн.
батьк.ком  7А класу-2000грн.
батьк.ком  7Б класу-1800грн.
батьк.ком 7В класу-3050грн.
батьк.ком 8Б класу-1000грн.
батьк.ком  9Акласу-720грн.
батьк.ком  9Б класу-550 грн.
батьк.ком  9В класу-1000грн.
батьк.ком  10Акласу-1600грн.
На загальну суму 37600 грн.
Було оплачено роботу по встановленню плитки у вестибюлі школи площею 188м2 ( з 

розрахунку 200 грн за кв. м- заливання стяжки,встановлення  плитки і фугування 

швів). 


Звіт про спонсорську допомогу надану
орендарями за вересень - жовтень 2018 р.

Відповідно до договорів про надання послуг та з метою покращення матеріальної бази школи орендарями була надана спонсорська допомога у натуральній формі:
1.    ГО «Діада Н» ( за вересень - жовтень на суму 600 грн.),
2.    ГО Федерація бойових єдиноборств (за вересень - жовтень на 600 грн.)
3. Спортивно-танцювальний клуб "Едельвейс" (за вересень - жовтень на 600 грн.)
на загальну суму 1800 грн. матеріальними цінностями зокрема:

№ з/п
Назва
Одиниця
Вартість одиниці
Сума,грн
1.
Папір ксероксний
3шт.
100 грн.
300 грн.
2
Стенд практичного психолога та соціального педагога
2шт.
350 грн.
700 грн.
3
Електрообладнання (кабелі, розетки заземлення) для підведення Інтернету до робочих столів в кабінеті інформатики №2
600 грн.
4
Замок навісний
2
50 грн
100 грн
5
Серцевина до замка
1
100 грн
100 грн

1 коментар:

  1. я хочу поділитися своїм свідченням про те, як пан. Бенджамін допоміг мені позику у розмірі 2 000 000,00 доларів для фінансування мого проекту вирощування марихуани. Я дуже вдячний і пообіцяв поділитися цією законною фінансовою компанією з усіма, хто шукає спосіб розширити свій бізнес-проект. . фінансова компанія. всі, хто звертається за фінансовою підтримкою, повинні зв’язуватися з ними за адресою 247officedept@gmail.com. Пан Бенджамін також працює у WhatsApp + 1-989-394-3740, щоб полегшити завдання будь-якому заявнику.

    ВідповістиВидалити