Публічна інформація 2018/2019

БАЛАНС
на  01  січня 2019 рокуФорма №1-дс
АКТИВ
Код рядка
На початок звітного періоду
На кінець звітного періоду
1
2
3
4
І. НЕФІНАНСОВІ АКТИВИ
Основні засоби:
1000
-
15710179
первісна вартість
1001
-
18403399
знос
1002
-
2693220
Інвестиційна нерухомість:
1010
-
-
первісна вартість
1011
-
-
знос
1012
-
-
Нематеріальні активи:
1020
-
400
первісна вартість
1021
-
7981
накопичена амортизація
1022
-
7581
Незавершені капітальні інвестиції
1030
-
-
Довгострокові біологічні активи:
1040
-
-
первісна вартість
1041
-
-
накопичена амортизація
1042
-
-
Запаси
1050
-
51056
Виробництво
1060
-
-
Поточні біологічні активи
1090
-
-
Усього за розділом І
1095
-
15761635
ІІ. ФІНАНСОВІ АКТИВИ
Довгострокова дебіторська заборгованість
1100
-
-
Довгострокові фінансові інвестиції, у тому числі:
1110
-
-
цінні папери, крім акцій
1111
-
-
акції та інші форми участі в капіталі
1112
-
-
Поточна дебіторська заборгованість:за розрахунками з бюджетом
1120
-
13488
за розрахунками за товари, роботи, послуги
1125
-
-
за наданими кредитами
1130
-
-
за виданими авансами
1135
-
-

за розрахунками із соціального страхування
1140
-
-
за внутрішніми розрахунками
1145
-
-
інша поточна дебіторська заборгованість
1150
-
-
Поточні фінансові інвестиції
1155
-
-
Грошові кошти та їх еквіваленти  розпорядників бюджетних коштів та державних цільових фондів у:національній валюті, у тому числі в:
1160
-
282
касі
1161
-
-
казначействі
1162
-
282
установах банків
1163
-
-
дорозі
1164
-
-
іноземній валюті
1165
-
-
Кошти бюджетів та інших клієнтів на:єдиному казначейському рахунку
1170
-
-
рахунках в установах банків, у тому числі в:
1175
-
-
національній валюті
1176
-
-
іноземній валюті
1177
-
-
Інші фінансові активи
1180
-
-
Усього за розділом ІІ
1195
-
13770
ІІІ. ВИТРАТИ МАЙБУТНІХ ПЕРІОДІВ
1200
-
-
БАЛАНС
1300
-
15775405
ПАСИВ
Код рядка
На початок звітного періоду
На кінець звітного періоду
1
2
3
4
І. ВЛАСНИЙ КАПІТАЛ ТА ФІНАНСОВИЙ РЕЗУЛЬТАТ
Внесений капітал
1400
-
15710579
Капітал у дооцінках
1410
-
-
Фінансовий результат
1420
-
-750
Капітал у підприємствах
1430
-
-
Резерви
1440
-
-
Цільове фінансування
1450
-
52088
Усього за розділом І
1495
-
15761917
II. ЗОБОВ'ЯЗАННЯ
Довгострокові зобов’язання:за цінними паперами
1500
-
-
за кредитами
1510
-
-
інші довгострокові зобов’язання
1520
-
-
Поточна заборгованість за довгостроковими зобов’язаннями
1530
-
-
Поточні зобов’язання:за платежами до бюджету
1540
-
2630
за розрахунками за товари, роботи, послуги
1545
-
-
за кредитами
1550
-
-
за одержаними авансами
1555
-
-
за розрахунками з оплати праці
1560
-
10858
за розрахунками із соціального страхування
1565
-
-
за внутрішніми розрахунками
1570
-
-
інші поточні зобов’язання, з них:
1575
-
-
за цінними паперами
1576
-
-
Усього за розділом ІІ
1595
-
13488
ІІІ. ЗАБЕЗПЕЧЕННЯ
1600
-
-

ІV. ДОХОДИ МАЙБУТНІХ ПЕРІОДІВ
1700
-
-
БАЛАНС
1800
-
15775405


ЗВІТ
ПРО ФІНАНСОВІ РЕЗУЛЬТАТИ
за 2018 рікФорма №2-дс
І. ФІНАНСОВИЙ РЕЗУЛЬТАТ ДІЯЛЬНОСТІ
Стаття
Код рядка
За звітний період
За аналогічний період попереднього року
1
2
3
4
ДОХОДИДоходи від обмінних операцій

-
-
Бюджетні асигнування
2010
5695959
-
Доходи від надання послуг (виконання робіт)
2020
-
-
Доходи від продажу активів
2030
-
-
Фінансові доходи
2040
-
-
Інші доходи від обмінних операцій
2050
-
-
Усього доходів від обмінних операцій
2080
5695959
-
Доходи від необмінних операційПодаткові надходження
2090
-
-
Неподаткові надходження
2100
-
-
Трансферти
2110
-
-
Надходження до державних цільових фондів
2120
-
-
Інші доходи від необмінних операцій
2130
11277
-
Усього доходів від необмінних операцій
2170
11277
-
Усього доходів
2200
5707236
-
ВИТРАТИВитрати за обмінними операціями

-
-
Витрати на виконання бюджетних програм
2210
5707986
-
Витрати на виготовлення продукції (надання послуг, виконання робіт)
2220
-
-
Витрати з продажу активів
2230
-
-
Фінансові витрати
2240
-
-
Інші витрати за обмінними операціями
2250
-
-
Усього витрат за обмінними операціями
2290
5707986
-


Витрати за необмінними операціямиТрансферти
2300
-
-
Інші витрати за необмінними операціями
2310
-
-
Усього витрат за необмінними операціями
2340
-
-
Усього витрат
2380
5707986
-
Профіцит/дефіцит за звітний період
2390
-750
-

ІІ. ВИДАТКИ БЮДЖЕТУ (КОШТОРИСУ) ЗА ФУНКЦІОНАЛЬНОЮ КЛАСИФІКАЦІЄЮ ВИДАТКІВ ТА КРЕДИТУВАННЯ БЮДЖЕТУ
Найменування показника
Код рядка
За звітний період
За аналогічний період попереднього року
1
2
3
4
Загальнодержавні функції
2420
-
-
Оборона
2430
-
-
Громадський порядок, безпека та судова влада
2440
-
-
Економічна діяльність
2450
-
-
Охорона навколишнього природного середовища
2460
-
-
Житлово-комунальне господарство
2470
-
-
Охорона здоров’я
2480
-
-
Духовний та фізичний розвиток
2490
-
-
Освіта
2500
5707986
-
Соціальний захист та соціальне забезпечення
2510
-
-
УСЬОГО:
2520
5707986
-

ІІІ. ВИКОНАННЯ БЮДЖЕТУ (КОШТОРИСУ)
Стаття
Код рядка
Загальний фонд
Спеціальний фонд
план на звітний рік
фактична сума виконання за звітний період
різниця (графа 4 мінус графа 3)
план на звітний рік із урахуванням змін
фактична сума виконання за звітний період
різниця (графа 7 мінус графа 6)
1
2
3
4
5
6
7
8
ДОХОДИПодаткові надходження
2530
-
-
-
-
-
-
Неподаткові надходження
2540
-
-
-
-
-
-
Доходи від власності та підприємницької діяльності
2541
-
-
-
-
-
-
Адміністративні збори та платежі, доходи від некомерційної господарської діяльності
2542
-
-
-
-
-
-
Інші неподаткові надходження
2543
-
-
-
-
-
-
Власні надходження бюджетних установ
2544
-
-
-
-
-
-
Доходи від операцій з капіталом
2550
-
-
-
-
-
-
Офіційні трансферти, з них:
2560
-
-
-
-
-
-
від органів державного управління
2561
-
-
-
-
-
-
Цільові фонди
2570
-
-
-
-
-
-
Надходження державних цільових фондів
2580
-
-
-
-
-
-
Надходження Пенсійного фонду України
2581
-
-
-
-
-
-

Надходження Фонду загальнообов’язкового державного соціального страхування України на випадок безробіття
2582
-
-
-
-
-
-
Надходження Фонду соціального страхування України
2583
-
-
-
-
-
-
Інші надходження
2590
-
-
-
-
-
-
Усього доходів
2600
-
-
-
-
-
-
ВИТРАТИОплата праці і нарахування на заробітну плату
2610
-
-
-
-
-
-
Використання товарів і послуг
2620
-
-
-
-
-
-
Обслуговування боргових зобов’язань
2630
-
-
-
-
-
-
Поточні трансферти, з них:
2640
-
-
-
-
-
-
органам державного управління інших рівнів
2641
-
-
-
-
-
-
Соціальне забезпечення
2650
-
-
-
-
-
-
Інші поточні видатки
2660
-
-
-
-
-
-
Нерозподілені видатки
2670
-
-
-
-
-
-
Придбання основного капіталу
2680
-
-
-
-
-
-
Капітальні трансферти, з них:
2690
-
-
-
-
-
-
органам державного управління інших рівнів
2691
-
-
-
-
-
-
Внутрішнє кредитування
2700
-
-
-
-
-
-
Зовнішнє кредитування
2710
-
-
-
-
-
-
Усього витрат
2780
-
-
-
-
-
-
Профіцит/дефіцит за звітний період
2790
-
-
-
-
-
-

IV. ЕЛЕМЕНТИ ВИТРАТ ЗА ОБМІННИМИ ОПЕРАЦІЯМИ
Стаття
Код рядка
За звітний період
За аналогічний період попереднього року
1
2
3
4
Витрати на оплату праці
2820
3916460
-
Відрахування на соціальні заходи
2830
839258
-
Матеріальні витрати
2840
769497
-
Амортизація
2850
182771
-
Інші витрати
2860
-
-
Усього
2890
5707986
-

Звіт про спонсорську допомогу надану
орендарями за 2017– 2018 н.р.

Відповідно до договорів про надання послуг та з метою покращення матеріальної бази школи орендарями була надана спонсорська допомога у натуральній формі:
 ГО «Діада Н»( за  листопа2018р - 300грн), ГО Федерація бойових єдиноборств(за листопад 2018р – 300грн),спортивно-танцювальний  клуб «Едельвейс»(за листопад в2018р - 300грн),ФК «Львів»( за листопад – 500грн)
на загальну  суму 1400грн було оплачено послуги :

№ з/п
Назва
Сума,грн
1.
Послуги «Укрпошти» по пересилцііобланання для каб.інклюзії( гім.стінка)
170,00
2
Оплата порізки плити, личкування крайкою кришок парт в каб. біології
920,00
3.
Транспорті витрати( перевезення матеріалів )
180,00
4.
Обрізка гілок туї перед школою
130,00


1 коментар:

  1. оферта между отделните.
    С 8-годишния си опит в областта на нашата структура заемите са въвели много надеждна и правна система за улесняване на офертата, така че клиентът да е по-сигурен. Затова, ако имате влияние върху банката, финансови затруднения, строителни проекти или други, не се притеснявайте повече. Г-жа Моник Пъут на вашите услуги, за да ви помогне. Ние отпускаме заеми в размер от 5000 евро до 12.000.000 евро с план за погасяване за проучване според възможностите. Любезно Ви молим да се свържете с нас за нуждите.
    Имейл: moniquepoutout@gmail.com

    ВідповістиВидалити